Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...

Narodowy Spis Powszechny i... Aktywni mieszkańcy

od: 24.04.2021 do: 30.09.2021

Na ilustracji kilka postaci w różnym wieku oraz informacja o narodowym spisie powszechnym
Szanowni Państwo,
w okresie od 1 kwietnia do 30 września br. Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dane zebrane podczas spisów służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie dane zebrane w spisie objęte są tajemnicą statystyczną. Podstawą prawną przeprowadzenia spisu jest ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny.

W tym trudnym okresie pandemii tegoroczny spis jest realizowany przede wszystkim przez Internet. Obowiązkową metodą udziału w spisie jest samospis internetowy – na stronie internetowej spis.gov.pl jest dostępny interaktywny formularz, który należy wypełnić.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się samodzielnie korzystając z punktów spisowych przygotowanych w urzędzie statystycznym lub urzędzie gminy i miasta, które są dostępne w zależności od sytuacji epidemicznej, albo dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–18.00.

Z mieszkańcami województwa małopolskiego, którzy nie spiszą się samodzielnie, od 4 maja będą kontaktować się telefonicznie rachmistrzowie spisowi.

Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego
Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie
Agnieszka Szlubowska

Regulamin konkursu „Aktywni mieszkańcy w Małopolsce”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Aktywni mieszkańcy w Małopolsce” (zwanego dalej Konkursem) jest Urząd Statystyczny w Krakowie (zwany dalej Organizatorem).
2. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego dokumentu (zwanego dalej Regulaminem).
3. Konkurs trwa od 21 maja do 30 września 2021 r., a udział w nim jest bezpłatny.
4. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców województwa,  którzy poprzez udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, mają możliwość wypromowania swojej gminy oraz wsparcia znajdujących się na jej terenie jednostek oświatowo-kulturalnych.
5. Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej Uczestnikiem) może być gmina zlokalizowana w województwie małopolskim reprezentowana przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta lub wyznaczoną przez niego osobę.
6. Celem Konkursu jest promocja NSP 2021 oraz zachęcenie mieszkańców województwa małopolskiego do aktywnego i licznego uczestnictwa w spisie.
7. We wszystkich sprawach związanych z Konkursem można kontaktować´ się? z Organizatorem, za pośrednictwem poczty elektronicznej: obr_krk@stat.gov.pl lub telefonicznie: +48 69525553
8. Informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Krakowie: https://krakow.stat.gov.pl/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021/konkursy/
9. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania konkursu z ważnych przyczyn.
10. We wszystkich sprawach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, jak i w zakresie interpretacji jego zapisów, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

Koordynacja konkursu

11. Pracami organizacyjnymi i technicznymi związanymi z przeprowadzeniem Konkursu kieruje Komitet Główny Konkursu (zwany dalej „Komitetem”).
12. Do zadań Komitetu należy przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu zgodnie z Regulaminem, a w szczególności: promocja Konkursu, czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem, opracowanie i ogłoszenie wyników Konkursu, prowadzenie dokumentacji Konkursu, ustalenie laureatów Konkursu, przekazanie nagród laureatom Konkursu, przekazanie nagród laureatom Konkursu.
13. W skład Komitetu wchodzą: Przewodniczący: Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie, trzech Członków wybranych spośród pracowników Urzędu Statystycznego w Krakowie, Sekretarz wybrany spośród pracowników Urzędu Statystycznego w Krakowie.

Zasady konkursu

14. Początek i koniec kolejnych, 2 tygodniowych, edycji konkursu ogłaszany jest na profilu Organizatora na portalu Facebook oraz stronie internetowej.
15. W czasie trwania konkursu Organizator, po zakończeniu danej edycji, oblicza dla każdej gminy w województwie małopolskim przyrost liczby mieszkańców, którzy zostali spisani w NSP 2021 w czasie trwania edycji. Przyrost ten jest wyrażoną w punktach procentowych różnicą między odsetkiem osób spisanych w gminie na początku i na końcu edycji. Przykładowo jeśli na początku edycji w gminie spisanych było 10% mieszkańców a na koniec 15% to przyrost ten wyniósł 5 p.proc. Dane do obliczeń pobierane są z systemu informatycznego NSP 2021.
16. Organizator tworzy ranking gmin pod względem wspomnianego w punkcie 15 wskaźnika. Lista gmin zajmujących w nim 1, 2 i 3 miejsce jest publikowana w mediach społecznościowych Organizatora.
17. Gmina, która w danej edycji zajęła pierwsze miejsce otrzymuje nagrody rzeczowe, które zostają przekazane na ręce jej reprezentanta. Reprezentant zwycięskiej gminy przekazuje je następnie jednej z placówek oświatowo-kulturalnych zlokalizowanych na jej terenie. Zobowiązuje się również podać Organizatorowi nazwę placówki, do której zostały przekazane nagrody.
18. Przez przyjęcie nagrody Uczestnik wyraża swoją zgodę na postanowienia regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
19. Wszystkie gminy w województwie małopolskim są automatycznie włączane do rankingu bez konieczności spełniania dodatkowych warunków.
20. Nagrodami w konkursie są zestawy gadżetów spisowych według kompletacji dostarczanych sukcesywnie przez Główny Urząd Statystyczny. Nagrody zostaną przekazane w sposób ustalony miedzy Organizatorem a reprezentantem zwycięskiej gminy. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje żądanie wymiany nagród na nagrody pieniężne ani na nagrody innego rodzaju. Zwycięzcy Konkursu nie mogą? przenieść´ prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
21. Niniejszy Regulamin podlega udostępnieniu na stronie: https://krakow.stat.gov.pl/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021/konkursy/Strona główna gazety Głos Ziemi Oświęcimskiej, białe tło na większości strony drobny druk, zdjęcia, tytułGłos Ziemi Oświęcimskiej nr 8 online 24 sierpnia 2021 roku został wydany sierpniowy numer Głosu Ziemi Oświęcimskiej . Gazeta będzie kolportowana do mieszkań i budynków prywatnych na terenie miasta. Zapraszamy również do lektury gazety w wersji elektronicznej . Kolejny numer ukaże się 21 września 2021 roku . ...czytaj więcej...

dzisiaj

wrzesień 2021
  P W Ś C P S N
35 1 2 3 4 5
36 6 7 8 9 10 11 12
37 13 14 15 16 17 18 19
38 20 21 22 23 24 25 26
39 27 28 29 30
poprzedni następny

W GALERII

Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)