Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...

regulamin Oświęcimskiego Uniwerystetu Dziecięcego

od: do:

REGULAMIN
Oświęcimskiego Uniwersytetu Dziecięcego

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Działalność edukacyjno-kulturalną pod nazwą "Oświęcimski Uniwersytet Dziecięcy" prowadzą Oświęcimskie Centrum Kultury, zwane dalej OCK, z siedzibą przy ul. Śniadeckiego 24 w Oświęcimiu oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, zwana dalej PWSZ, z siedzibą przy ulicy Kolbego 8 w Oświęcimiu.
2. Uniwersytet działa pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim.
3. Uniwersytet prowadzi zajęcia w systemie dwusemestralnym w Oświęcimiu, od października do czerwca.
4. Rekrutacja obejmuje dzieci z terenu miasta Oświęcim oraz powiatu oświęcimskiego. W przypadku wolnych miejsc uczestnikami zajęć Uniwersytetu mogą zostać dzieci spoza wymienionego terenu.
5. Osobą odpowiedzialną za prawidłowe funkcjonowanie Uniwersytetu jest koordynator powołany przez dyrektora OCK w Oświęcimiu.

II. CELE DZIAŁANIA UNIWERSYTETU

1. Rozwijanie i wzbogacanie zainteresowań, wiedzy i umiejętności. Rozbudzanie ciekawości poznawczej i inspirowanie do odkrywania nowych obszarów zainteresowań, kształtowanie intelektu oraz osobowości dzieci - studentów Uniwersytetu.

III. STUDENCI UNIWERSYTETU

1. Studentem Uniwersytetu może zostać każde dziecko, które jest uczniem szkoły podstawowej  i w roku ogłoszenia rekrutacji ukończyło bądź ukończy 6 lat.
2. Warunkiem uczestnictwa w programie Uniwersytetu jest zgłoszenie dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego poprzez wypełnienie deklaracji uczestnictwa.
3. Studenci Uniwersytetu posiadają imienne indeksy, które są zobowiązani mieć na każdym wykładzie.

IV. REKRUTACJA STUDENTÓW UNIWERSYTETU

1. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego, o zapisaniu dziecka na Oświęcimski Uniwersytet Dziecięcy decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Warunkiem udziału w zajęciach Uniwersytetu jest terminowe wniesienie opłaty oraz podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, pisemnego oświadczenia określającego obowiązki stron wynikające z opieki nad dzieckiem.

V. ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU
 
1. Rok akademicki jest podzielony na dwa semestry - zimowy i letni.
2. Zajęcia odbywają się w raz w miesiącu, w sobotę  o godz. 10.00 dla starszej grupy wiekowej (10-12 lat) oraz o godz. 11.30 dla młodszej grupy wiekowej (6-9 lat).

VI. ORGANIZACJA ZAJĘĆ UNIWERSYTETU
 
1. Zajęcia dla obu grup wiekowych odbywają się, zgodnie z harmonogramem, naprzemiennie w salach Oświęcimskiego Centrum Kultury oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.
2. Terminy i tematy zajęć zamieszczone są na stronie internetowej www.ock.org.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej zajęcia, miejsca i tematyki zajęć bez podania przyczyny.
3. Organizator zastrzega sobie również prawo do odwołania zaplanowanych zajęć z przyczyn od niego niezależnych. Informacja o odwołaniu zajęć będzie podana drogą mailową.
4. Część zajęć podlega rejestracji filmowej, a także dokumentacji fotograficznej. Całość lub fragmenty mogą być upubliczniane w postaci prezentacji i relacji na stronach internetowych. Każdy student, opiekunowie i rodzice akceptując niniejszy regulamin, jednocześnie wyrażają zgodę na powyższe.
5. W zajęciach nie biorą udziału rodzice ani opiekunowie prawni studentów.
6. Studenci Uniwersytetu zobowiązani są do punktualnego przybycia na zajęcia i stosowania się do poleceń pracowników OCK lub PWSZ oraz wykładowców.

VII. OPIEKA

 
1. Podczas zajęć studenci Uniwersytetu znajdują się pod opieką pracowników OCK lub PWSZ i nie mogą bez ich zgody samodzielnie opuszczać sal wykładowych.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opiekę nad studentami z chwilą zakończenia zajęć prowadzonych w formie przywołanej w rozdziale VI, pkt. 1.
3. Do obowiązków rodziców bądź opiekunów należy odebranie dzieci z budynku, w którym przeprowadzane były zajęcia. Za wszelkie zdarzenia i wypadki z udziałem studentów zaistniałe po zakończeniu zajęć OCK i PWSZ nie ponosi odpowiedzialności.
4. Studenci zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Obiektu Oświęcimskiego Centrum Kultury, dostępnego na stronie www.ock.org.pl/.

VIII. OPŁATY
 
1. Uczestnictwo studentów Uniwersytetu w zajęciach jest odpłatne i wynosi 25 zł za rok akademicki 2016/2017 oraz 20 zł za indeks dla nowych słuchaczy. Wpływy z opłat stanowią część budżetu OCK i przeznaczone są w całości na finansowanie działalności organizacyjnej i merytorycznej Uniwersytetu.
2. Opłata wnoszona jest jednorazowo przed rozpoczęciem semestru zimowego w kasie OCK lub na rachunek bankowy OCK, który jest zamieszczony na stronie internetowej www.ock.org.pl/.
3. Uniwersytet nie zwraca opłaty za zajęcia, na których student nie był obecny, niezależnie od przyczyny nieobecności.
 
IX. WARUNKI UZYSKANIA DYPLOMU KOŃCOWEGO UNIWERSYTETU
 
1. Student jest zobowiązany do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu.
2. Warunkiem otrzymania dyplomu końcowego jest obecność na 80% zajęć w danym semestrze.

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 
1. Rodzice i opiekunowie prawni wypełniając formularz zgłaszający dziecko na Uniwersytet, godzą się jednocześnie na gromadzenie i przetwarzanie swoich i dziecka danych osobowych na potrzeby organizacyjne związane z działalnością Uniwersytetu.
2. Dane osobowe obejmują informacje zawarte w formularzu.
3. Prawa i obowiązki organizatora Uniwersytetu związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych określają przepisy Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.
4. Rodzice, opiekunowie prawni i studenci wyrażają również zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących działalności Uniwersytetu drogą elektroniczną zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres przez nich podany.

Oświęcim, 1.09.2016 r.

Pliki do pobrania:

Karta uczestnictwa w zajęciach OCK - OUD - w sezonie 2016/2017.doc (Rozmiar: 15872 bajtów)
Cennik opłat za zajęcia w OCK w sezonie 2016/2017.jpg (Rozmiar: 456801 bajtów)


Zima i wiosna w Oświęcimskim Centrum Kultury Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza w 2018 roku na kolejne wydarzenia artystyczne - koncerty, spektakle, programy kabaretowe. Prezentujemy imprezy zaplanowane do maja 2018 roku . 7 marca na scenie pojawi się Babski Kabaret , czyli Old Spice Girls - Barbara Wrzesińska , Lidia...czytaj więcej...

dzisiaj

luty 2018
  P W Ś C P S N
05 1 2 3 4
06 5 6 7 8 9 10 11
07 12 13 14 15 16 17 18
08 19 20 21 22 23 24 25
09 26 27 28
poprzedni następny

W GALERII

Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)