Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
REKOMENDACJE
ZAPRASZAMY DO KINA
INFORMACJE
SZUKAJ W SERWISIE

regulamin

od: do:

Regulamin uczestnictwa w zespołach artystycznych, sekcjach zainteresowań, warsztatach organizowanych przez Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu

Regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach  zespołów artystycznych, sekcji zainteresowań, kursów, warsztatów organizowanych przez Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu (OCK).

I. Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Oświęcimskie Centrum Kultury jest: 
- zgłoszenie uczestnika zajęć w okresie prowadzenia zapisów do sekcji i zespołów,
- zapoznanie się z obowiązującym regulaminem zajęć,
- akceptacja postanowień niniejszego regulaminu poprzez złożenie u instruktora prowadzącego zajęcia wypełnionej karty uczestnictwa,
- w przypadku zajęć płatnych terminowe uiszczanie opłat za zajęcia.
   
II. Opłaty za zajęcia

1. Wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez OCK w Oświęcimiu reguluje cennik wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora OCK w Oświęcimiu, dostępny na stronie www.ock.org.pl.
2. Opłaty wnoszone są do 10-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.
3. Miesięczna opłata za zajęcia jest stała i niezależna od ilości zajęć przypadających w danym miesiącu.
4. Opłata za zajęcia naliczana jest bez względu na absencję uczestnika zajęć, wyjątek stanowi nieobecność uczestnika przez cały miesiąc, spowodowana chorobą.
5. Opłat można dokonywać w kasie OCK w godzinach jej otwarcia, lub przelewem na konto w BS Spółdzielczym w Zatorze na numer: 42 8136 0000 0030 0298 2000 0010 (w tytule przelewu musi być podane: imię i nazwisko uczestnika, forma zajęć oraz określenie miesiąca, za który wpłata jest wnoszona).
6. Rezygnacja lub skreślenie z listy uczestników zajęć następuje w sytuacji, gdy uczestnik nie wniesie opłaty przez kolejne dwa miesiące lub zgłosi instruktorowi rezygnację.
7. Dokonywanie opłat za zajęcia kontrolowane jest przez instruktorów prowadzących zajęcia.

III. Organizacja zajęć


1. Zajęcia odbywają się według ustalonego i podanego do wiadomości uczestników grafiku.
2. OCK zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym zobowiązuje się poinformować uczestników zajęć lub w przypadku uczestników małoletnich ich rodziców/opiekunów.
3. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu uczestników zajęć lub w przypadku uczestników małoletnich ich rodziców/opiekunów.
4. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w zajęciach.
5. Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest każdorazowo przez instruktorów prowadzących i odnotowywana w dzienniku zajęć.
6. W zajęciach nie biorą udziału rodzice ani opiekunowie prawni małoletnich uczestników zajęć.
7. Uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora (np. dotyczących stroju itp.).

IV. Opieka i bezpieczeństwo uczestników


1. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego.
2. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany odebrać dziecko w wieku do 10 lat włącznie bezpośrednio po zajęciach lub złożyć pisemne oświadczenie o jego samodzielnym powrocie do domu).
3. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego.
4. OCK nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i wypadki z udziałem uczestników zajęć zaistniałe po zakończeniu zajęć.
5. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych  norm społecznych wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
6. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Obiektu Oświęcimskiego Centrum Kultury, dostępnego na stronie www.ock.org.pl
7. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do poleceń instruktora lub innego pracownika OCK.
8. Zajęcia wyjazdowe, występy, koncerty poza budynkiem i terenem OCK wymagają dodatkowej zgody rodzica/opiekuna prawnego małoletniego uczestnika zajęć.

V. Przetwarzanie danych osobowych


1. OCK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością OCK.
2. Pełnoletni uczestnicy oraz rodzice/prawni opiekunowie małoletnich uczestników zajęć prowadzonych przez OCK wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie danych podanych do wiadomości OCK oraz zdjęć i nagrań filmowych z udziałem uczestników zgodnie z zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3. Osoby pełnoletnie oraz rodzice/prawni opiekunowie małoletnich osób uczestniczących w zajęciach, o których mowa w niniejszym regulaminie, zobowiązują są do zapoznania z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Oświęcimskim Centrum Kultury zamieszczoną na stronie głównej Oświęcimskiego Centrum Kultury.

VI. Postanowienia ogólne


1. OCK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników zajęć w holach, salach zajęć  i  innych pomieszczeniach OCK.
2. Uciążliwi – utrudniający korzystanie z zajęć, nie przestrzegający regulaminu, uczęszczający na zajęcia nieregularnie – uczestnicy zostaną skreśleni z listy uczestników danych zajęć jeśli nie odniosą skutku wcześniejsze słowne upomnienia.
3. Każdy zespól artystyczny/sekcja zainteresowań może dodatkowo określić na piśmie i przekazać do wiadomości i stosowania przez uczestników zajęć wewnętrzne zasady obowiązujące w danej grupie, zaakceptowane przez Dyrektora OCK.

Pliki do pobrania:

Karta uczestnictwa w zajęciach OCK - małoletni - w sezonie 2016/2017.doc (Rozmiar: 18432 bajtów)
Karta uczestnictwa w zajęciach OCK - pełnoletni - w sezonie 2016/2017.doc (Rozmiar: 15360 bajtów)
Cennik opłat za zajęcia w OCK w sezonie 2016/2017.jpg (Rozmiar: 456801 bajtów)


Coppélia - retransmisja baletu z Teatru Bolszoj w Moskwie 1 lipca 2018 roku o godzinie 17:00 w Naszym Kinie Oświęcimskiego Centrum Kultury odbędzie się retransmisja baletu z Teatru Bolszoj w Moskwie pt. "Coppélia" . Swoją stałą pozycję na światowych scenach "Coppélia" zawdzięcza na równi bezpretensjonalnemu librettu...czytaj więcej...
czerwiec 2018
  P W Ś C P S N
22 1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30
poprzedni następny

W GALERII

Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)