Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...

RODO

od: do:

Klauzula informacyjna
Oświęcimskiego Centrum Kultury


Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO - informujemy, że:

Administrator Danych - Oświęcimskie Centrum Kultury reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim, wpisane do  Rejestru Instytucji Kultury pod pozycją OCK/1/92, NIP: 549-10-56-589, REGON: 357184621, tel. +48 (33) 842 25 75 lub +48 (33) 842 44 61, email:ock@ock.org.pl

Inspektor Ochrony Danych i Z-ca Inspektora Ochrony Danych odpowiedzą na pytania w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Kontakt do IOD i Z-cy IOD poprzez e-mail: iod@ock.org.pl lub pisemnie (na adres siedziby OCK).

Państwa dane będą przez nas przetwarzane w celu:
- wykonywania podstawowych zadań instytucji, związanych z zatrudnianiem pracowników, zawieraniem umów, realizacją celów statutowych (m.in. organizacją warsztatów edukacyjnych, zajęć, konkursów, a także organizacją wydarzeń kulturalnych i artystycznych, seansów filmowych, itp.) i innych prawnych obowiązków w tym umownych zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. c RODO.
- realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora, takich jak: wykonanie zawartych przez OCK umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami, ustalenie i obrona roszczeń, a także tworzenie zestawień i analiz w związku z wykonywaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
- przez czas wykonywania zadań Oświęcimskiego Centrum Kultury i innych prawnych obowiązków w tym umownych (przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej), i/lub
- przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać Państwa dane, i/lub
- przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych.

Państwa dane mogą być przez Oświęcimskie Centrum Kultur przekazywane  partnerom, z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszych zadań i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie, a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i wykonywania innych obowiązków prawnych w tym umownych.

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Każdorazowo podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi Danych ma charakter dobrowolny.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Mają Państwo prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określonych w rozdziale III RODO, także do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO. Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Mają Państwo prawo do uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej:                              
- występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresu jego siedziby,
- celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,
- stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze,
- ewentualnego źródła pozyskania danych,
- udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
- planowanego okresu przechowywania danych.Carmen-Suita & Pietruszka - retransmisja baletu z Teatru Bolszoj w Moskwie 23 czerwca 2019 roku o godzinie 17:00 w Naszym Kinie Oświęcimskiego Centrum Kultury odbędzie się retransmisja baletu z Teatru Bolszoj w Moskwie pt. "Carmen-Suita & Pietruszka" .  „Zawsze pragnęłam zatańczyć Carmen” – pisała we wspomnieniach Maja...czytaj więcej...
czerwiec 2019
  P W Ś C P S N
22 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
poprzedni następny

W GALERII

Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)